םלועל ביבסמ םירע רובע WWW ףד תריצי


ןויצע שוג ,תונבל ינרות ןוכית - הנח הוונ - טנרטניא טקיורפ

ןמדלוג סיליפו רברו ןבואר :תאמ

ןאכ וצחל - וז הלעפה לש doc ץבוק תדרוהל

:תוליעפה תרטמ

גצויש WWW ףד רוצילו טנרטניאה תורוקממ םלועב םוקמ לכב ריע לע עדימ ףוסאלו רתאל
.ותליחתמ שדוח ךות הז טקיורפ רומגל ךילע .תשרב רפסה תיב רתאב

:תויחנה

המרב HTML תפש תעדוי הצובק לכב תחא הדימלת תוחפלשכ ,תוגוזב דובעל שי
.טקיורפה תפוקת ךות ותוא דמלת וא תיסיסב

םירע לע תשרב בר עדימ הברה שי) .םלועב םוקמ לכב ריע רוחבל הצובק לכ לע
.(ב"הראב

:תונוש םירע לע םייקה עדימהמ םשרתהל ידכ תשרב םירתא רפסמב קודבל יאדכ
:אמגודל (ריע לש םש הז city-שכ) http://www.city.org ,אמגודל
http://www.boise.org
.1
http://www.city.net
.2
http://www.philadelphia.net
.3
.קרוי וינ ריעה רובע http://www.mediabridge.com/nyc
.4
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html
.5
http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/
.6

תמדוקה הקספב URL's המ תחא תוסנל רשפא ,ןתרחב הב ריעה לע עדימ רתאל ידכ
שופיחה ףדל סנכיהל ןתינ ףסונב ,CITY הלימה םוקמב ריעה םש תא תוצבשמ ןתאשכ
Israel ב דחוימב ונייע) םיעודיה שופיחה יעונממ דחאב שפחלו הנח הוונ לש
שופיחה יעונמ לע יסיסב עדימ לבקל ידכ Yellow Pages Search Engines
.(םיעודיה

:אבה עדימה תא לולכל בייח ןכלש ינוריעה WWW-ה ףד
.ריעה תודלות תא תוראתמה םילמ 100 דע 75-כ :הירוטסיה
.1
.ריעה לש יללכה םוקימה תא תראתמה הפמ :הפמ
.2
רואית אוצמל תולוכי ןכניא םא ךא ,ףדעומ ריעה םילקא לש יללכ רואית :םילקא
.םיוסמ ךיראתב ריעב ריוואה גזמ רואית ואיבה ,הזכ
.3
תושדח לש תחא תרתוכו ,ריעב םינומוקמ רפסמ לש תומש :תונותיע
.4
.תוימוקמ
תחא לש הנומת םע ל"נהל תואמגוד יתש :תוריית ירתא - םינואיזומ
.5
.םהמ
,טרופס ןוגכ ,ןכל הארנה םוחת לכמ עדימ ופיסוה :ןכתריחב יפל עדימ
.6
תגשהל םירושיק ,ריעה ייוניכ ,היווירט ,הייסולכוא ינותנ ,ךוניח תודסומ ,הרובחת
.וב םירקבמל ןיינעמ היהי ףדהש בושח :ורכז .'וכו ,ריעה לע ףסונ עדימ
,תסנכ יתב) ריעב םידוהיה ייחו תודהיל סחייתמה עדימ לכ :סונוב דוקינ
.7
.ןכלש ףדב הז עדימל דחוימ רוזא ורצי (.'וכו תידוהי הירוטסיה ,תורשכ תודעסמ

"תחתופה היישישה" תונורקעל םאתהב ןכתדובע תא וננכת ,טקיורפב וליחתתש ינפל
תא שיגהל ושרדית .טקיורפב תומדקתמ ןתאש לככ ףרוצמה הלטמה ןגראמ תא ואלמו
.טקיורפה לש םינוש םיבלשב תומדקתה ח"ודכ הלטמה ןגראמ

ץבוקב וא BOOKMARK ץבוקב ןתיליגש עדימה ירתא לש URL's ה תא ורמש
ךשמהב תולקב ןהילא רוזחל ולכותש ידכ ןכלש ישיאה טקסידב NOTEPAD
.רועיש לכל טקסידה תא איבהל וחכשת לא .ןכתדובע

:םינמז חול
.טקיורפה תליחתמ םייעובש - רמוחה ףוסיא םויסו ריעה תריחב
.1
תליחתמ תועובש 3 - םירושיקהו תונומתה תריחב ,טסקטה תביתכ - רמוחה ןוגרא
.טקיורפה
.2
.טקיורפה תליחתמ שדוח - רומגה WWWה ףד תשגה
.3


!החלצהב

."תחתופה היישישה" טקיורפמ קלח איה וז הלטמ
.ןאכ אצמנ ,הז זכרמ ירצוי ידי לע םכוסש יפכ ,וז הדובע תטישל יטרואיתה עקרה

םלועה ביבס םירעל

MAP


עדמל תליהק לש הקפהה תווצ םע ףותישב ןכוה הז ץבוקבושמ ונל ונת
1997 ,ראוניב 6 :ןוכדע