ז"נשת ,תבט ג"י

תבשקותמ הביבסב תוינויע תודובע תביתכ


רברו ןבואר

reuw@mofet.macam98.ac.il


ונרפס תיב לש יטפואה קרוסב שמתשהל שקיבש ונרוזאב ןוכיתמ דימלת ילא עיגה ,עובש ינפל
עיגה אוה .ול עייסל ןוצרב יתמכסה .ולש רמגה תדובע ךותל תונומת ץובישו הקירס םשל
רחאלו הכאלמל ונשגינ .תונומתה תא קורסל הצר םהמ תע יבתכו םירפס לש ףסוא םע ילא
תוריהב לע ,קויד רתיל - הימונורטסאה םוחתב התייה הדובעהש יתיאר תונומת רפסמ תקירס
ויה אל םינושה םימוסרפה ךותמ ונקרסש תונומתהש יתיאר ,הקירסב ונמדקתהשכ .םיבכוכ לש
תושדח תונומת שפחל ולש החנמה ול עיצה אל םא ותוא יתלאששכ .תויתוכיא אלו תוינכדע
ןוכית דימלתש תעדה לע הלוע םאה .הלילשב יל בישה ,טנרטניאה תשר ךותמ תויתוכיא
?טנרטניאה תשר לש םיבחרה עדימה תורוקמב עייתסהל ילב הזכ םוחתב הדובע בותכי ונימיב


עדימ לש תורידאה תויומכה לע טלתשהל ךרוצ שי ,םייח ונא וב "עדימה ןדיע"ב ,אקע אד ךא
ירגאמ ,רופס ןיא תע יבתכ ,םיינורטקלא תרושקת ילכ ,םינותיע) רבע לכמ ונתוא םיפיצמה
ןותיעב לולכה עדימהש ןייצנ ,היעבה תרהבה םשל .האלה ךכו םיבשקותמו םיבשחוממ עדימ
17ה האמב הרושה ןמ ילגנא חרזאש עדימה לש תומכל הווש "סמייט קרוי וינ"ה לש לוח םוי
ןב םדאה .(Information Anxiety, Richard Saul Werman) וייח ימי לכ ךרואל ול ףשחנ היה
שמתשהלו ,ןיימל ,רקבל ,רתאל דומלל בייח ,דמולהו רקוחה המכו המכ תחא לעו ,וננמז
עדימה תא גיצהל דומלל בייח ףא אוה .עדימ לש תולדגו תוכלוה תויומכב תלכשומ הרוצב
ותוא תוחדל וא ץמאלו רקבל ,טולקל ולכוי םהש ידכ ויתימעלו ול תנבומו הרורב הרוצב
.ץמאמו ןמז לש םומינימב

ירושיכ תא לצנל ץראה לכמ תוינויע תודובעו רמג תודובע יחנמ רישכהל ליחתהל ידכ
לפטל ,"98 רחמ" טקיורפ תרגסמב ץראב רפסה יתבל םויה םירדחומה בושקתהו בושחמה
לש רמג תדובעבו תינויע הביתכב הכרדהל רליבוי זכרמ וידחי ורבח ,תלכשומ הרוצב עדימב
ידוסי לעה ךוניחה ףגאב בושחמה ףגו ,םיבשחמ ףג ,תירבעה הטיסרבינואה לש ךוניחל ס"היב
ב הכונחה תשפוחב םימי 3 לש תזכורמ תומלתשה לש טולייפ טקיורפ ןונכתל ךוניחה דרשמב
'בגה ידי לע הלעוה תומלתשהה ןויער .הריבה ריעב םילשורי רעיב ירופיצ םייח ש"ע זכרמ
בושחמה ףג שארב תדמועה ,לפורק לחר 'בגהו ,רליבוי זכרמ שארב תדמועה ,ןויצבל הצרת
הזכרלו תומלתשהה ןונכתב עייסל יתסיוג ינא .ךוניחה דרשמב ידוסי לעה ךוניחה ףגאב
.לעופב
לדומה גצוה תומלתשהה תחיתפב .דחי םג תוישעמ תויונמוימו ינויע עקר ודמלנ תומלתשהב
The ,קרוי וינ תנידמב זוקריס תטיסרבינואמ ,ץיבוקרב בוב ר"דו ,גרבנזייא קיימ 'פורפ לש
ב"הרא יבחרב רפס יתבב ץופנה ,עדימ לש תלכשומ הכירצו תוניירוא לש לדומ והז .Big Six
עדימ תייעב לש םיחנומב רקחמה תולטמ תא ןגראמ לדומה .םלועב תופסונ תונידמ רפסמבו
:םירורב םיבלש השש עוציב ידי לע ןורתפל תנתינה

עדימ תייעבכ הלטמה תרדגה
עדימ שופיח תויגטרטסא תעיבק
וילא השיגהו עדימה רותיא
עדימב שומישה
הזתניס
ךילהתהו רצותה תכרעה

אוהו ןמדלוג סיליפ 'בגה ידי לעו ידי לע "תחתופה היישיש"ל דבועו תירבעל םגרות לדומה
ליגרת גצוה ,לדומה תגצה רחאל .ןויצע שוגב הנח הוונ רפס תיבב ינויסינ טקיורפב םשוימ
תוחומ רועיס םייקל היה הדובעה יתווצ לע .לדומה לש ןושארה בלשה ,הלטמה תרדגהב
WORD 6 ץבוקב ולעש תונויערה םושיר י"ע ודוקימו רקחמה תדובע םוחת תעיבק םשל
.תוליעפה ךשמהב םדוביעו
השיגו עדימ רותיאו שופיחל תויגטרטסא :םיאשונל ונמדקתה ,ןושארה םויה ךשמהב
םימוחתמ םיידמיטלומו םיילאוטסקט עדימ ירגאמב שומיש לש הגצה ואר םיפתתשמה .עדימל
.עדימ ירוטילקת ירתוכ יציפמו יקיפמ , CD-MEDIA תרבחמ ךוטלב ינד רמ ידי לע םיבר
,הגצהה רחאל .םינוש םיקשממבו םינווגמ םימוחתמ םירוטילקת םיפתתשמה וריכה ,הגצהב
םתוא הדובעה יאשונל יטנבלר עדימ רתאל ידכ םירוטילקתה לע םיתווצב םיפתתשמה ודבע
הרבעה ידי לע וא ,טקסידל הרימש ,הספדה י"ע ותוא ופסאו ,עדימה תא ורתיא םה .ורחב
.'וכו ,היצמינא יעטק ,תולוק ,םיפרג ,תונומת ,םיטסקט ורמשנ .ורומישו WORD 6 ץבוקל

,דעילא תינג 'בגה .טנרטניאה תשר ךותמ בשקותמ עדימ רותיאל ונרבע ןושארה םויה ףוסב
תגצמ תועצמאב טנרטניאה יבחרב קתרמ רויסל םיפתתשמה תא החקל ,גילמ-דיתע תרבח ל"כנמ
קלחל .ןיינעו עדימ יריתע םירתאב ורקב םיפתתשמה .תשרל ןווקמ רוביחו POWERPOINT
."תימואלניבה עדימה תדרטסוטוא" ךרואל ןושארה םרויס הז היה , םהמ


ה תנכות םע תורכיהב ונלחתה .הדובעו דומיל סומע םויל םיחנמה ומק ,החונמ ליל רחאל
:תונוש שופיח תויגטרטסא םע תורכיהב ונקסע .WWW-ה יבחרב התועצמאב טוישהו פייקסטנ
תוצובק"ו WWW ירתאב םינוש םיסופיטמ שופיח יעונמו ,ןויע תוירפס ,םירעומ םירתא ירגאמ
.תשרה תורוקממ ןווקמ הכונח ןודיח חוציפב ודמלנש תויונמוימה תא ונלגרת .תונוש "תושדח
.ורחבנש תודובעה יאשונב וילא השיגהו עדימה רותיא לש הדובעל התצקוה רקובה תרתי
.תודובעה עוציב ךשמהל ורמשנו תורוקמה ופסאנ ןאכ םג

,ךכ םשל .הזתניסו עדימב שומיש ,"תחתופה היישישה" לש םיאבה םיבלשל ונרבע םירהצב
םיטקיורפ ללוחמו עדימה רגאמ תא גיצהל ,תוכרעמ בגשמ תרבחמ ,קורב יבוד רמ ונילא עיגה
עדימ ןסחאל הנכתה תליבח לש תלוכיה תא גיצה יבוד .2.5 ACTIVE -הידמיטלומ לש
אוה .םיבכרומ םיטקיורפ יעוציב םשל ותוא ףולשלו רתאל רשפאמה גווסמ עדימ רגאמב
דע טקיורפה יקלח ןיב םייגולה םירשקה תעיבק בלשמ ,הידמיטלומה טקיורפ תיינב תא םיגדה
תא ונמעט ךא ,ונמצעב הנכתה לע דובעל ונקפסה אל .םינושה טקיורפה יקלח תיינבל
.הידמיטלומ טקיורפ תועצמאב תינויע הדובע תיינבבו ןוגראב היתולוכי
ותוא רתאה תא תירבעה הטיסרבינואה לש "תינונס תכרעממ" ןולפק ןתנוי רמ גיצה ,ברעב
."ןושארה ינויצה סרגנוקל םינש האמ" :זכרמה אשונב םיקה
רותיא ךילהת לע דמע ףאו זכרמה אשונב תודובע תיינב םשל רתאב שומישה תא םיגדה ןתנוי
תמקה ירוחאמ דמוע המ בטיה ונדמל .יכוניח עדימ רגאמכ שמשמה רתא תיינבו תורוקמ
.הזכ רתא
ונקסע ,ןהכ ילא רמ לש תיעוצקמה ותייחנהב .הזתניסב ונקסע תומלתשהה לש ןורחאה םויב
שופיח בלשב ונפסא םתוא םינושה םירמוחה תא ונבליש הב POWERPOINT תגצמ תריציב
ןאכ .םיידמיטלומ םיפקשכ רקחה אשונ תא גיצהל םנמא חילצה תווצ לכ .עדימה רותיאו
קופיסל םרגש המ .םיפתתשמה בורל םירכומ ויה אלש םייעצמאב הזתניסה בלש תא ונמשיי
ריכהל ילב ,יניצר ןכות לעב ,ןיינעמ רצות רוציל םיפתתשמה וחילצה תועש 3-כ ךותש היה
תניינעמ ךרדב רקחמ תדובע תגצהל םיחנמה ראוטרפרל ילכ דוע ףסונ .ןכ ינפל הנכתה תא
.םייניע תריאמו
לע בושמ םיפתתשמה ורסמ ,בתכבו חותפ ןוידב .הכרעהה בלשב תומלתשהה תא ונמייס
ושיגרה םיפתתשמה בורש רמול רשפא םיללכ םיווקב .העוציב ךרד לעו הינכת לע תומלתשהה
עוציבב םידימלת תייחנה תכאלמ תא םדקל םהידיב עייסל םייושעה םיבושח םילכ וריכהש
תופסונ תויומלתשהב ףתתשהל םיצור םיפתתשמה בור .בושקתהו בושחמה עויסב רקחמ תודובע
עדימ תקתעה לש תוירסומ תולאש ולעוה .התע הז וריכהש םילכב הטילש גישהל ולכוי ןהב
ירגאמב תמייקה "קבדהו קתעה"ה תטיש .םלוה סוחי ילב םידימלתה לש רקח תודובעב ושומישו
םינוירטירק עובקל ךרוצה הלעוה ןכ .הזה אשונב יניצר ןויד תבייחמ םיילטיגיד עדימ
םינוירטירקהש רורב .WWW יפדכו תוידמיטלומ תוינכותכ תוגצומה רקח תודובע תכרעהל
תוגצומה רקח תודובע ךירעהל ךרוצה לע םינוע םניא תובותכ רקח תודובע תכרעהל םימייקה
.םישידחה םיילטיגידה הידמב
תבחרהל תוינכות לע םימזויה ןיב םינויד םיכרענ ,הז טולייפ סרוק לש ותחלצהמ האצותכ
.דיתעב הזה םוחתב תוליעפה

תובוגת עומשל חמשא | "תחתופה היישיש"ל הרזחב

עדמל תליהק לש הקפהה תווצ םע ףותישב ןכוה הז ץבוק
.ןויצע שוג ,תונבל ינרות ןוכית - הנח הוונ

avoda.rtf :רוקמ

1996 ,רבמצדב 25 :ןוכדע