ז"נשת ,ןושח

היגולויב - הלטמ

.ןויצע שוג ,תונבל ינרות ןוכית - הנח הוונ - 'י תותיכ

ינאיס ברמ
ןמדלוג סיליפו רברו ןבואר :תאמ
ןאכ וצחל ,Doc-כ הז ץבוק תדרוהל

.תויגולוקא תוכרעמב םדאה תוברעתה אשונב עדימ טנרטניאה תשרב שפחל םכילע וז הלטמב
לעו היגולוקאה לע תוכלשה םהל שיש ,תיעבטה הביבסב םייונישל םרוג םדאה ,עודיכ
.ונימי דע תכשמנו תומודק תופוקתב הלחה םדאה לש וז תוברעתה .הביבסה


יתשל תאמגוד "תינונס תכרעמ" לש תעה יבתכ ירגאמבו עדימה ירגאמב ושפח
.תויגולוקא תוכרעמב םדאה לש תויוברעתה
.1
?םדאה לש ותוברעתה האטבתה המב
.2
?םדאה לש ותוברעתה תובקעב תיגולוקאה תכרעמל ומרגנש םייונישה ויה המ
.3
?תכרעמה לע חווט תרצק וא חווט תקוחר העפשה התיה וללה םייונישל םאה
.4
?עבטל ומרגנש םייונישה תא עונמל םכתעדל היה ןתינ דציכ
.5

:ונייצ םירקוח םתאש העפשה לכ יבגל
.םתשמתשה םהב שופיחה יעצמא תא
.1
('וכו ,חתפמ תולימ ,םירגאמ) טנרטניאה תשרב שופיחה לולסמ תא
.2
תומש ,םירמאמה תומש ,םירבחמה תומש) םתרזענ הב תקייודמה היפרגוילביבה תא
.(URLהו םהיכיראתו ,םהירפסמ ,תעה יבתכ
.3

.םיצוביקה רנימס לש הביבסה תוכיא רתא

."תחתופה היישישה" טקיורפמ קלח איה וז הלטמ

עדמל תליהק לש הקפהה תווצ םע ףותישב ןכוה הז ץבוק
בושמ ונל ונת
biologi.rtf :רוקמ
1996 ,רבמצדב 18 :ןוכדע