ח"טמ לש CET-LINK טקיורפ

http://www.cet.ac.il/english/cet-link/

רברו ןבואר תאמ


תשיכר םודיקל ,ח"טמ תרבח לש ינויסינ טקיורפ ךרדל אצי ,תאזה םידומילה תנש תליחתב
.םימדקתמ םייגולונכט םילכ תועצמאב ,םייניבה תביטחו ןוכית ידימלת י"ע תילגנאה הפשה
ח"טמב תילגנאה תארוהל הקלחמהמ גרובזניג ייפו ארירש הרש תא תללוכה ,טקיורפה תלהנה
םינכומ ויהש ,ץראה יבחרב רפס יתב 9-כ רתאל ואצי ,רבגותמ ילוהינו ינכט תווצו
יתלב הדובעל םהידימלת תא םותרלו תוכרצנה תויונמוימב םלתשהל ,טקיורפב ףתתשהל
.תילגנאה דומילב תיתרגש
םיאשונב םירמאמ םבתכב ןווקמ ילגנא ןולע ורצי טקיורפב םיפתתשמה רפסה יתב ידימלת
:םה םיפתתשמה רפסה יתב .דועו טרופס היגולונכט ,הידמ ,תושדח ןוגכ ,םינווגמ
Amal, Petach Tikva
Baptist School, Nazareth
Gilo Comprehensive, Jerusalem
Gymnasia Realit, Rishon LeZion
Ironi Yud Daled, Tel Aviv
Mekif Heh, Rishon LeZion
Neveh Channah, Gush Etzion
Ort Hashomron, Binyamina
Yigal Allon, Nazareth Illit
תביבסב תילגנאה לש הביתכהו האירקה ירושיכ תא םדקל איה טקיורפה לש תירקיעה ותרטמ
לש עדימה ירגאמב םישופיח םיעצבמ םידימלתה ,וז הרטמ םשל .ןווקמ טנרטניא טקיורפ
ובתכ םה .םהירמאמ תא בותכל םיליחתמו עדימה תא םינגראמו םיכירעמ ,םינייממ ,טנרטניאה
םירמאמה .םהירומו םהיתימע לש בושמה ךמס לע וללכישו ונקית םה ןתוא ,תוטויט רפסמ
,םתדובעמ םיצורמ םידימלתה ויהשכ .םידימלתה ידי לע HTML תפשל ורבעוהו ובתכנ
.ןותיעה רתאב םמוסרפ םשל ח"טמ זכרמל םדי לע םירמאמה וחלשנ
.טקיורפה יפתתשמ לכ ומיכסה םהילע ,תשרב תמלוה תוגהנתהל םידוקל םימיאתמ ןותיעה ינכת
ןיבו םידימלתה ןיב יביטקארטניא הלועפ ףותיש רשפאל ידכ םינווגמ םיצורע דימעמ ח"טמ
םימיאתמ םירתאל םירושיק ,הלעפה יפד ,ןויד תוצובק ,ינורטקלא תועדומ חול ןוגכ ,םירומה
.'וכו
30-ל לעמ תללוכה ,תשרל CET-LINK לש הנושארה הרודהמה התלע תועובש השולשכ ינפל
םידמול םה .םירצותה תכרעהב םיקסוע טקיורפה יפתתשמ תעכ .םינושה םירודמב םירמאמ
םיבתכה .תשרב םהיתוכרעה תא םימסרפמו םהיתימע לש ולא תאו םהימוסרפ תא ךירעהל דציכ
.תולבקתמה תוכרעהב בשחתהב םהירמאמ תא רפשל ולכויו תורעהב ונייעי
םיחקל תקפה ךות בתכיתש ,ןותיעה לש תפסונ הרודהמ עיפוהל תננכותמ םיישדוחכ דועב
.הנושארה הרודמהמ
םכיתורעה תא בותכלו טקיורפהמ םשרתהל ,ןותיעה יפדב םירמאמה תא אורקל ולכות
ץראב ךוניחה תכרעמב טנרטניאה תשרב שומישה תא םימדקמ ךיא תוארל יאדכ .וילהנמל
.תלכשומ הרוצב


בושמ ונל ונת
1997 ,ץרמב 07 :ןוכדע

עדמל תליהק לש הקפהה תווצ םע ףותישב ןכוה הז ץבוק