ז"נשת ,ולסכ

הימיכ - הלטמ

.ןויצע שוג ,תונבל ינרות ןוכית - הנח הוונ - 'י תותיכ

ירנבא תירוא
ןמדלוג סיליפו רברו ןבואר :תאמ
ןאכ וצחל ,Doc-כ הז ץבוק תדרוהל

,םירכוס) וניפוג לש ןינבה ינבא אשונב עדימ טנרטניאה תשרב שפחל םכילע וז הלטמב
.('וכו םינימטיו ,םינמוש ,םינובלח

- ןינבה ינבאמ תחא לע "תינונס" תכרעמ לש תעה יבתכ ירגאמבו עדימה ירגאמב ושפח .1
.םתרחבש יפכ

םהמו (?תפתתשמ איה םיכילהת הזיאב) םדאה ףוג תכרעמל התובישח המ ובתכ ,הדובעב .2
?יעבט ןפואב ולא םירמוח םילבקמ ונא םהמ תורוקמה

,ךכמ תמרגנה שממ לש הלחמ שי םא) ?ןינבה ןבא ףדוע וא רסוחמ תועבונה תויעבה ןהמ .3
(.תאז ונייצ

ונל קפסל ידכ וא רסחה תא ףוגל םילשהל ידכ ץוחבמ עדמה רצימש םיפילחתה םהמ .4
?ונפוג תא תונבל םיאירב רתוי תורוקמ

:ונייצ םירקוח םתאש רמוח לכ יבגל
.םתשמתשה םהב שופיחה יעצמא תא
.1
('וכו ,חתפמ תולימ ,םירגאמ) טנרטניאה תשרב שופיחה לולסמ תא
.2
תומש ,םירמאמה תומש ,םירבחמה תומש) םתרזענ הב תקייודמה היפרגוילביבה תא
.(URLהו םהיכיראתו ,םהירפסמ ,תעה יבתכ
.3

."תחתופה היישישה" טקיורפמ קלח איה וז הלטמ
.


עדמל תליהק לש הקפהה תווצ םע ףותישב ןכוה הז ץבוק
בושמ ונל ונת
chemist.rtf :רוקמ
1996 ,רבמצדב 18 :ןוכדע