היגולוקאו הביבסה תוכיא

'ט תותיכל רקח תדימל תדובע
תחתופה היישישה לש םגדה פ"ע
ץינרוק לכימ


וא העיטנל ,ותסירהל וא םלוע תיינבל ,ערלו בוטל ותביבס לע יעדמה עדיה תא לצנל לוכי םדאה
.המחלמל וא םולשל ,הריקעל
קימעהל הסנתו םלועב וא ץראב הביבסה תוכיאל תכיישה היעבב הצובק לכ רחבת ,הז טקיורפב
.התריקח ידי לע הב

!הנהמו הליעומ הדובע

הלטמה תרדגה .1

3 דע לש תוצובקב) ושיגת הילע ,תויגולוקא תוכרעמב םדאה תוברעתהמ תעבונה היעב ורחב
.תספדומ רקח תדובע (תונב
:תואבה תודוקנל הנסחייתת ןכתדובעב
?היעבה תואצות ןהמ ?היעבל םימרוגה םהמ ?היעבל עקרה והמ :היעבה .1
.ןתפסאש רמוחב תויוצמה היעבה ןורתפל תושיג יתש תגצה :תונורתפ .2
.דחא לכ לש ויתונורסחו ויתונורתי תליקש י"ע ינשה לומ דחא תונורתפה תכרעה .3
תקמנהו ךייניעב ףידעה ןורתפה תריחבו ישיא טבמ ךותמ היעבל תוסחייתה :םוכיס
.תוששח לומ תווקת-דיתעל תוסחייתה .ךתריחב
.4


:לכימל רקחתש תיגולוקאה היעבהו הצובקה תונב תומש תשגה ךיראת
וילסכ ,ו"ט ,'ה םוי


עדימ שופיח תייגטרטסא .2
:ןתרחבש היעבה לע עדימ אוצמל ולכות ןכיה ובשח

תע יבתכ ,תוידפולקיצנא ,ס"היב תיירפסב "היגולוקא" םירפסה ףדמ :םיבותכ תורוקמ
.(םיבתכ תורוקמ 2 תוחפל)
.1

למע ט"פמ - םירוטילקת ,רפסה תיב תיירפס גולטק ,"ריפס" תנכות :םיבשקותמ תורוקמ
הפיח תטיסרבינוא - תע יבתכל חתפמ ,היגולוקא רגאמ -
.2

טנרטניאהמ תורוקמ .3
.םינואיזומ ,םירויס ,תובותכת ,תונויאר :םיפסונ תורוקמ .4


וילא השיגהו עדימה רותא .3
.היתונורתפלו תורקוח ןתאש היעבל יטנבלרה עדימה תא ורתא
היפרגוילביב תביתכ יללכ יפל הבותכה תיפרגוילביב המישר וניכה
גולטק ,בשחוממ עדימ רגאמ) ןתשמתשה םהב שופיחה יעצמא תא ובתכ - רוקמ לכ יבגל ןכו
.רוקמ לכ לש שופיחה לולסמ תאו ('וכו ,טנרטניא ,היירפסב

תבט 'ז ,'ה םוי :םירמל היפרגוילביבה תשגה ךיראת

עדימב שומיש .4
לש םימיאתמה םיקרפב יטנבלרה עדימב ושמתשה .םינושה תורוקמב ןתאצמש עדימה תא ומכס
.םיילוש תורעהכ םתוא הנפסוהו עדימה תורוקמה תא וטרפ ,הדובעב .ןכתדובע

גוזימ .5
:תללוכה רקח תדובע הנבותכ

השגה ךיראת ,התיכ ,תושיגמה תומש ,הדובעה אשונ :רעש
תואצותו ,םימרוגה ,עקרה ,היעבה :רקח תלאש
היעבל םיססובמ תונורתפ 2 תריקס
.דחא לכ לש ויתונורסחו ויתונורתי תליקש י"ע ינשה לומ דחא תונורתפה תכרעה
םיילוש תורעהו היפרגוילביב

WORD ב םיספדומ יצחו הרוש יחוור לש וילופ יפד 3 :הדובעה ךרוא

הכרעה .6

:ש וקדב הדובעה תא תושיגמ ןתאש ינפל

.הלטמה תרדגהבש םיפיעסה לכ לע ונינע
.אשונה תא הצממו ףיקמ ונבתכש עדימה
.הנוכנ היצרופורפבו ינויגה רדסב היונב הדובעה
.ההגה םגו תויא תקידב ונעציב
םיללכל םאתהב היפרגוילביב שי
תבט ,א"כ 'ה םוי - לכימל הדובעה תשגה ךיראת

:הבשחמל תופסונ תולאש
?הבוט התיה תווצה תדובע םאה
?התלוכי יפכ הצובקל המרת תונבהמ תחא לכ םאה

?המב ?הלטמה עוציב ךרד תא רפשל ונלוכי םאה
?המב ?רתוי תובוט תויהל ולכי עדימה רותיא יכרד םאה
?המב ?רתוי הבוט תויהל הלוכי התייה רקחה תדובע םאה:טקיורפה יקלח תשגה יכיראת זוכיר

:לכימל רקחתש תיגולוקאה היעבהו הצובקה תונב תומש תשגה ךיראת
וילסכ ,ו"ט ,'ה םוי

תבט ,'ז ,'ה םוי :םירמל היפרגוילביבה תשגה ךיראת

תבט ,א"כ ,'ה םוי :לכימל הדובעה תשגה ךיראת


רברו ןבואר :בוציעו הכירע


הנח הוונל

QText

Last updated: November 10, 1999