ז"נשת ,ולסכ


יטנרטניא הכונח ןודיח


רברו ןבואר :תאמ

הנח הוונ ס"היב
םירומ תרשכהל גוצרה תללכמ
ןויצע רפכ ץוביק
email:reuw@mofet.macam98.ac.il

ןאכ וצחל -MS-Word ץבוקכ הלעפהה תדרוהל
ה תאו שופיחה לולסמ תא ונייצו טנרטניאה תשר ךותמ תואבה תולאשל תובושתה תא ובתכ
:הבושתה תא םתאצמ וב URL


?ותוכלמ הקלחנ ימלו ןודקומ רדנסכלא רטפנ יתמ .1
הבושתרתאה תבותכלולסמה


.ינשה תיבה ןברוח רחאל דימ התשענש שדקמה תרונמ לש תיתונמוא הגצה ואצמ .2הבושתרתאה תבותכלולסמה


?ינודקמה סקנלפה והמ .3הבושתרתאה תבותכלולסמה


?ברק יליפב םיטסינלהה תואבצה ושמתשה ךיא .4הבושתרתאה תבותכלולסמה


:תוינגפוס תנכהל ןוכתמ ואצמ .5הבושתרתאה תבותכלולסמה


?קרוי וינ ריעב םויה הכונח תורנ קילדהל רתומ (המחה תעיקש) העש הזיאמ .6הבושתרתאה תבותכלולסמה


?ומש לע ארקנ בושי הזיאו ברקה ליפ ידי לע יבכמה רזעלא גרהנ ןכיה .7הבושתרתאה תבותכלולסמה


?רנב שמתשמה ס"היב תותיכל יעדמ יוסינ ואצמ .8הבושתרתאה תבותכלולסמה


דחא םש לע יורקה ,ינש תיב ימימ לארשיב רבדמ רצבמ לש םשה תא ונייצ .9
.תיאנומשחה הכולמה תחפשממהבושתרתאה תבותכלולסמה


.הכונח תביסמב רפסל הרות רבד וא ,ידיסח רופיס ,ינרות ןויער ואצמ .10הבושתרתאה תבותכלולסמה
עדמל תליהק לש הקפהה תווצ םע ףותישב ןכוה הז ץבוק
בושמ ונל ונת
chanuka.rtf :רוקמ
1996 ,רבמצדב 4 :ןוכדע

הנח הוונ לש תיבה ףדל