טנרטניאב םישופיח םע תינושאר תורכיה


ןמדלוג סיליפו רברו ןבואר :תאמ

.ןויצע שוג ,תונבל ינרות ןוכית - הנח הוונעדימ ירתא (תירבעב) םיכרעומ וב עדמל תליהקב זכרמ - עדמ רגאמל וסנכה
.טנרטניאב םיעדמ אשונב
.1
,היפרגואיג ,תויח ,ללח ,יללכ עדמ) םכתא ןיינעמש תוחפל דחא םוחתב ורחב
.(םינואיזומ
.2
.םהמ דחא לכל רתא סיטרכ ואלמו ,םתרחבש םוחתב םירתא השימחב ורקב
.3
?(תואצמתהל לקו רורב יכה) שמתשמל יתודידי יכה היה רתא הזיא
.4
.וקמנ ?ךשומו יטתסא יכה היה רתא הזיא
.5:רתא יסיטרכ

:רתאה םש
:URL
:רתאה לעב
:רתאה תונימא
:(10 דע) םיירקיע םיאשונ
:דחא אשונ לש רצק רואית
:חתפמ תולימ


:רתאה םש
:URL
:רתאה לעב
:רתאה תונימא
:(10 דע) םיירקיע םיאשונ
:דחא אשונ לש רצק רואית
:חתפמ תולימ


:רתאה םש
:URL
:רתאה לעב
:רתאה תונימא
:(10 דע) םיירקיע םיאשונ
:דחא אשונ לש רצק רואית
:חתפמ תולימ


:רתאה םש
:URL
:רתאה לעב
:רתאה תונימא
:(10 דע) םיירקיע םיאשונ
:דחא אשונ לש רצק רואית
:חתפמ תולימ


:רתאה םש
:URL
:רתאה לעב
:רתאה תונימא
:(10 דע) םיירקיע םיאשונ
:דחא אשונ לש רצק רואית
:חתפמ תולימתחתופה היישישה

םכוסמש יפכ ,וז הדובע תטישל יטרואיתה עקרה
.וז הלעפה ירצוי ידי לע


עדמל תליהק לש הקפהה תווצ םע ףותישב ןכוה הז ץבוק

,ןמדלוג סיליפו רברו ןבוארל תורומש תויוכזה לכ
.ןויצע שוג ,תונבל ינרות ןוכית - הנח הוונ
1996 ,רבוטקואב 24 :ןוכדע