עבודה באקולוגיה לכיתה ט' - נווה חנה
ה"עב
ט"נשת .'ט התכ

ץינרוק לכימ

,ותסירהל וא םלוע תיינבל ,ערלו בוטל ולש יעדמה עדיה תא לצנל לוכי םדאה
אשונ הרחב ןכמ תחא לכ ,וז הדובעב .המחלמל וא םולשל ,הריקעל וא העיטנל
!הנהמו הליעומ הדובע ונלוכל היהתש .םלועב וא ץראב הביבסה תוכיאל ךיישה


:הדובעה ךלהמ

.תויגולוקא תוכרעמב םדאה תוברעתהמ תעבונה היעב ירחב .1

:ךתדובעב .2

.היעבה לש תואצותהו םימרוגה ,עקרה תא יגיצה .א

ילקישו ,תפסאש רמוחהמ תולועש ןורתפל תושיג יתש יגיצה .ב
.ויתונורסחו ויתונורתי לע דחא ןורתפ וא ,הינשה לומ תחא ןתוא

טבמ תדוקנמ םיעצומה תונורתפלו היעבל יסחייתה :םוכיס .ג
?המידק טבמ םע אשונה תא האור תא דציכו ,תישיא:הדובעה רואת

.השגה ךיראת ,התכ ,השיגמה םש ,הדובעה אשונ :רעש .1
.היעבה לש תואצותהו םימרוגה ,עקרה :היעבה .2
,הינשה לומ תחא ןתכרעהו ,היעבל תונוש תושיג יתש :תו/ןורתפה .3
.ותכרעהו דחא ןורתפ וא
םיעצומה תונורתפלו היעבל תישיא תוסחייתה :םוכיס .4
.הווקת לומ תוששח - דיתעל תישיא תוסחייתה

:רוקמ לכ יבגל תללוכה ,תקיודמ היפרגוילביב .5

,הירפסב גולטק ,בשחוממ עדימ רגאמ) ןתשמתשה םהב שופיחה יעצמא תא *
(טנרטניא
.רוקמ לכ לש שופיחה ילולסמ תא*
:הדובעה תושירד

.WORD -ב םיספדומ יצחו הרוש לש וילופ יפד השולש .1

(םירוטילקת וא טנרטניא) םיבשחוממ תורוקמ ינש תוחפל :תורוקמ .2
.(תע יבתכ ,םירפס ,הידפולקיצנא) םיבותכ תורוקמ ינש


:השגה ידעומ

לכימל אשונה תשגה - ולסכ ט"י ישילש םוי

םירמל היפרגויליביב תשגה - תבט 'י ישילש םוי
ןוכמ לש היפרגוילביבה םושיר יללכ יפל הבותכ ,המלש תיפרגוילביב המישר)
(שופיחה לולסמ תפסותב דלוס

לכימל הדובעה תשגה - תבט ד"כ ישילש םויתורוקמה ףדלHOME
הנח הוונל

Last updated: November 30, 1998