"רודו רוד תונש וניב םלוע תומי רוכז"


ז ,ב"ל םירבדהנח הוונ

תונבל ינרות ןוכית

ח"נשת ,תבט ז"כ

,לארשי תנידמ תונש 50 לש הבורקה הירוטסיהה םע ונתורכיה תא קימעהל ידכ
."לארשי תומחלמ"ב דקמתהל ונטלחה
המחלמב דקמתת הצובק לכ .תוצובקל הנקלחתת 'ט תותיכ 2 לש תודימלתה
ולכוי ונממ POWERPOINT תגצמ תיינב איה הילע תלטומה המישמהשכ תחא
:תואבה תודוקנה פע אשונה לע עדימ בואשל היתורבח

(םייזכרמ םיעוריא ,תויזכרמ תויומד) המחלמל םדקש ינידמה עקרה תקידב .1

,ץוחו םינפ תוינידמ ,תופמ) תינידמ-תיאבצ הניחבמ ,המחלמה ךלהמ .2

(תויזכרמ תויומד

,תיחרזאה הייסולכואה ברקב הריוואה) םוריחה בצמ םע ףרועה תודדומתה .3

(םיישיא םירופס ,תורפס ,תונותיע

,םירופיס ,םיריש) תויושחרתהה תא ווילש תושוחתהו הפוקתה יכרע .4

(םירמאמ ,תוגצה


:םיאבה תורוקמב שמתשהל ןכילע :תגצמב
,טנרטניא ירתא ,םיבשחוממ עדימ ירגאמ ,םירפסו תע יבתכ ,תוידפולקצנא
.שורדה עדימה תא בואשל ולכות םהמ ,'דכו םירוטילקתו תוטלק ,םיטילקת
,תונומתב רזעיהל שי !דבלב בותכ רמוחב קפתסהל ןיא יכ שיגדהל בושח
!םייזכרמ םיעוריאו תויומד לש לוק יעטקו תופמ ,םינוטרס

תונבה רפסמל בל ומיש .םיאבה םיאשונה י"פע עצבתת תוצובקל הקולחה
:הצובק לכב תושרדנה
תונב 8 - תואמצעה תמחלמ .1

תונב 6 - שדק עצבמ .2

תונב 6-8 - םימיה תשש תמחלמ .3

תונב 6-8 - םירופיכה םוי תמחלמ .4

תונב 4-6 - ג"לש עצבמ .5


.ח"נשת ,רדא ח"ר דע תגצמה תא שיגהל ןכילע

ןווקמ תורוקמ ףדל

הכרעהה ילכל

Send Comments To:

Reuven Werber


or

Tzila Yarhi


home
הנח הוונל


ןוליג תצובק לש ©יטמוטואה ריממה י"ע רמוה