ב"ה. אדר א' תש"ס כתה ט' - נווה חנה

avoda

מרים ויטמן, אפרת ורטהיים, אילה פרידמן

שלב א - בחירת פסוק

 • בחרי מצווה מפרשת קדושים (ויקרא י"ט).

שלב ב - העלאת שאלות על הפסוק

 • עייני בפסוק ונסי להעלות שאלות על הפסוק ועל המצווה.

 • עייני בפרשנים על הפסוק והוסיפי שאלות איתן מתמודדים הפרשנים. נסי להגיע לכחמש עד שש שאלות.

 • מייני את השאלות לשלש קבוצות - שאלות פרשניות (מילים "מיותרות", מילים חסרות, סתירות, שאלות לשוניות, סמיכות מצוות וכד'), שאלות הלכתיות ושאלות מחשבתיות.

 • הגישי את רשימת השאלות הממויינות לשלש קבוצות אלו למחנכת עד ג' אדר ב' תש"ס.

שלב ג' - מציאת תשובות לשאלות

א. מציאת תשובות לשאלות הפרשניות השונות שהעלית:

עייני בארבעה פרשנים לפחות - חלק מהם יהיו מן הפרשנים הקלאסיים כמו רש"י, רמב"ן, אבן עזרא, וספורנו, וחלק מהם יהיו מן הפרשנים המאוחרים יותר כמו אברבנאל, המלבים, הרב הירש, הרב הופמן ודעת מקרא. אם תמצאי יותר מפרשן אחד שמתייחס לשאלה, הביאי את התשובות בסדר כרונולוגי ועמתי ביניהן - ייתכן שהן שוות, ייתכן שהאחת מוסיפה על השנייה, ייתכן שהאחת סותרת את השנייה, או שאלו הן תשובות שונות - בכיוונים שונים.

 • חלק מדברי הפרשנים אינם חידוש שלהם, אלא שהם מתבססים על מקורות קודמים - מדרשי הלכה או מדרשי אגדה או גמרא. כדי להבין טוב יותר את עבודתו של הפרשן, עייני בשלושה מקורות עליהם מתבססים הפרשנים (מדרש הלכה או מדרש אגדה או גמרא), והסבירי כיצד התבסס הפרשן על אותו מקור. פתחי את המקור עצמו (המדרש או הגמרא) וצלמי אותו. סמני בתוך הצילום את הקטע בו השתמשת בעבודתך וצרפי צילום זה כנספח לעבודה.

 • מקורות הלכתיים יכולים להיות מן הפוסקים הראשונים - רמב"ם או שו"ע, מן הפוסקים האחרונים , או מפוסקי זמננו.

 • תוכלי להגיע למקורות ההלכתיים באמצעות פרוייקט השו"ת.

 • פתחי את הספר עצמו, וצלמי את המקור בו השתמשת. סמני בתוך הצילום את הקטע בו השתמשת בעבודתך וצרפי צילום זה כנספח.

שלב ד' - משהו מן החיים

 • תורתנו - תורת חיים היא. נסי למצוא משהו מעניין מן החיים שקשור למצווה שבחרת - קטע מספר, מסרט או מן העתונות, סיפור אישי שלך, ראיון אישי, או כל רעיון מעניין אחר.

שלב ה - הגשת העבודה

העבודה תכלול עמוד פותח, ארבעה פרקים ונספחים.

בעמוד הראשון של העבודה - הפסוק ומקורו המדוייק, שם התלמידה, שם המורה אליה מוגשת העבודה, תאריך.

פרק א - ניתוח פרשני של הפסוק.

 • פרק זה יתחלק לפרקי משנה בהתאם לשאלות השונות ששאלת על הפסוק. כל פרק משנה יפתח בשאלה וימשיך בתשובה עליה או בתשובות מספר בסדר כרונולוגי, מעומתות זו מול זו - ייתכן שהן שוות, ייתכן שהאחת מוסיפה על השנייה, ייתכן שהאחת סותרת את השנייה, או שאלו הן תשובות שונות - בכיוונים שונים.
 • בתוך התשובות של הפרשנים יובאו לפחות שלשה מקורות מן המדרש או מן הגמרא, עליהם התבססו הפרשנים, והערות שוליים שתפנינה לנספחים בהם יובאו צילומי מקורות אלו מן הספר.
 • פרק ב - הלכה

 • בפרק יובאו תשובות לשאלה או לשאלות ההלכתיות שנשאלו. התשובות תהיינה מתוך ספרי הלכה. הערות שוליים תפנינה לנספחים בהם יובאו צילומי מקורות אלו מן הספר.

פרק ג - מחשבה

 • בפרק יובאו תשובות לשאלה או שאלות מחשבתיות שנשאלו. התשובות תהיינה מספרי מחשבה ואולי גם מן הפרשנים.

פרק ד - משהו מן החיים

 • בפרק יובא כאמור משהו משהו מעניין מן החיים שקשור למצווה שבחרת - קטע מספר, מסרט או מן העתונות, סיפור אישי שלך, ראיון אישי, או כל רעיון מעניין אחר.

נספחים

צרפי בסוף העבודה צילומים של המקורות התנאיים או האמוראיים עליהם הסתמכו הפרשנים (ראי פרק ב') ומקור הלכתי בו עיינת (ראי פרק ג').

 • במקור המצולם סמני את הקטע בו השתמשת.
 • יש להוסיף בגוף העבודה מראי מקומות שיפנו אל המקורות המצורפים

 • הגישי את העבודה למחנכת עד ב' ניסן תש"ס.

 

חשוב!!! חשוב!!! חשוב!!!

לאורך כל שלבי העבודה אל תהססי לפנות לאפרת, לאיילה או למרים, לשם קבלת עזרה.