ח"נשת ,רייא

עדימה םיב רולדגמ
ת"פומ סנכב האצרה ריצקת
הנח הוונ ס"יב - גוצרה תללכמ- רברו ןבואר

,ןמטיו םירמ ,ןמדלוג סיליפ :הארוהה תווצ
יחרי הליצ ,רברו ןבואר

םלועה יבשותשכ ,"עדימה ןדיע" לש וחתפב םויה ונדמעב
הידמה) ,תורוקמ רופס ןיאמ עדימב םיפצומ ינרדומה
תדרטסוטוא - ירק - םיבשקותמהו םיספדומה ,םינורטקלאה
העפות חכונל ילמרופה ךוניחה תכרעמ תא ןוחבל ונילע ,(עדימה
םתוא עיבטיו ונידימלת לע רובעי עדימ לש הז רידא לג םאה .תאז
עיגהלו תוחשל םתוא רישכהל ךרדה תא אוצמל ליכשנ םאה וא
וא ונידימלת תא קתשי עדימ לש ףטשה םאה ?םיחטבמ ףוחל
םהל ץוחנה תא תולדל ,םכרד תא טוונל םתוא רישכהל עדנ םאה
?תיתועמשמ הדימלל ולצנלו תוליעיב םיהמ
ינרות ןוכית - הנח הוונב ,תונורחאה םידומילה תונש יתשב
תונקהל התרטמש םידומיל תינכות םינוב - ןויצע שוגב תונבל
ןהל הנרשפאתש תויסיסב תויונמוימ 'יו 'ט תותיכ תודימלתל
לש תורטמה .יוארכ ולצנלו ונתוא ףיצמה עדימה םיב אצמתהל
:ןה תינכותה

ימושי - עדימה תיגולונכטב לכשומ שומישל םילכ תיינקה .1
םינווגמ טנרטניא ימושיו - םיבשחוממ עדימ ירגאמ בשחמ


,ונוימ,ותכרעה ,ליעיה ורותיא - עדימב לופיט תוטיש תיינקה .2
ולוצינו

םיירלוקירוקה תועוצקמה ןווגמב רקח תדימל תוטיש תיינקה .3
םיססבתמה םינושה םימוחתב םיטקיורפו תולטמ עוציב י"ע
ליעל תויונמה תויונמוימה יתש לע


ידומיל) םינוש םימוחתמ םירומ תווצ ידי לע להונמ טקיורפה
לדומ ץמיא תווצה .(תונרפסו הקיטמתמ ,תילגנא ,תודהי
BIG SIX SKILLS ה - ב"הראב תונוש תונידמב לבוקמה עדימ תוניירוא
ידי לע הנבנש לדומ ("תחתופה היישישה" - תירבעב) -
,זוקריס תטיסרבינואמ ץיבוקרב בוב ר"דו גרבנזייא קיימ .פורפ
. ERIC מו קרוי וינ

רפסה תיבב עדימ תריתע הביבס ונרצי טקייורפה עוציב םשל
םירוטילקת לע עדימ ירגאמ ,תע יבתכו םירפס תיירפס תללוכה
.ן"לנ וקב טנרטניאל תשרה רוביחו תירפס תיבה םיבשחמה תשרב
טנרטניאה תשרב ירפס תיב רתא ונרצי
יסיסב טווינ ילכ תרשמה (http://www.nevnet.etzion.k12.il)
ידי לע םיעצובמה םינושה םיטקיורפה רובע עדימ רותיאל
יפד םירצוי ונא םינוש םימוחתמ םירומ םע ףותישב .תודימלתה
ירתאו תולטמה טוריפ םיללוכ םיפדה .טקיורפ לכ רובע WWW
,עדימה רותיא רחאל .יטנבלרה עדימה רותיאל םיישומיש WWW
עוציבל ולש תויטנבלרהו ותונימא תכרעהב תוקסוע תודימלתה
ןהירקחמ תואצות תא גיצהל תודמול תודימלתה .ןתלטמ
.'וכו WWW יפד ,תגצמ ,לילמת - תוטיש ןווגמב
תודימלתה תא ךופהת ולא הדובע יכרד תשיכרש וניתווקת
לע םידבוע ונא ,ולא םימיב .ךרדה ךשמהב תויאמצע תודמולל
הנלצנת הב 'אי תתיכ תונבל תימוחתניב םידומיל תינכות תיינב
.תיתיווחו תיתועמשמ הדימלב ,רבכ ושכרש תויונמוימה תא

QText

Last updated: May 19, 1998