ה"ב

ח"נשת ,טבש

סנסנרה תפוקתל םייניבה ימימ רבעמה
:הירוטסיהב הדובע
םכח הענ

:יבתכו סנסנרה תפוקתמ (םסרופמ היהיש יוצר) ןמא לש רויצ ירחב

.סנסנרה תפוקתל םיינייפוא םיאשונ השולש יגיצה .1 :ירוטסיה עקר .א
.תרחבש רויצב יוטיב ידיל םיאב םה דציכ יריבסה .2
:תועצמאב יוטיב ידיל אובל םילוכי םיאשונה

הנומתה אשונ *
הנומתב םידדוב םיטנמלא *
...דועו רויצה ןונגס *

.הפוקתב וא וייחב םיבושח םיעורא ינייצ .לעפו יח הב הפוקתה :ןמאה לע .ב

.ותריצי לע רבדה עיפשה דציכו לעפ ןכיה
.ךייתשה אוה תויתונמא תולוכסא/הלוכסא וזיאל
.וילע םייתונמאה העפשהה תורוקמו ונונגס

.וז הנומת אקווד תרחב עודמ הרצקב יריבסה .ג

תביתכל וב םתרזענש בותכה רמוחה לכ תא תטרפמה תיפרגוילביב המישר יבתכ .ד
.'וכו םינותיע ,תע יבתכ ,םירפס :הדובעה


?יפרגוילביב טירפ םיבתוכ דציכ
ירפסמ בותכל ךרוצ ןיא) .1988 םילשורי ,לארשיו ןוי תשלפ ןענכ ,.א ,רשכ :רפס
(דומע
,היתודלותו המוא ,'תישילש הילעל הינש הילע ןיב תומיעה' ,.ז ,רוחצ :רמאמ
.225-242 'מע ,דמשת םילשורי
.םירבחמה לש החפשמה תומש לש ב"א רדס יפל ורדוסי םיטירפה *

תאצמ וב רוקמה לש קייודמ םושיר + רויצה לש תילאוזיו הגצה לולכת הדובעה *
.התוא
רתוי .וילופ ידומע ינש לע הלעי אל (תיפרגוילביב המישר טעמל) הדובעה ךרוא *
!קדבי אל הזמ
.15/2 ,טבש טי ,'א םוי :השגה דעומ *


!החלצהב


:םייתלחתה תורוקמ
םירושיקהו RENAISSANCE ART ךרע ,ירפס תיבה םיבשחמ תשרב ,הטרקנא הידפולקצנא ·
......
ךרעה ךותמ םינוש םינמאל
......
La Renaissance, The Webmusem ·
The Greatest Painters on the Web ·


home
הנח הוונל


ןוליג תצובק לש ©יטמוטואה ריממה י"ע רמוה