"תחתופה הישישה"


ןמדלוג סיליפו רברו ןבואר :תאמ

.ןויצע שוג ,תונבל ינרות ןוכית - הנח הוונ
phylis.jpg

שוגב הנח הוונ ,תונבל ינרות ןוכיתב ינשדח טקיורפ םיליעפמ ונא םידומילה תנש תליחתמ
.ןויצע
:ןה רפסה תיבב 'י תותיכ יתשב תלעפומה תינכותה תורטמ

ילכו עדימ רוקמכ םינושה ויתורישו טנרטניאב לכשומ שומישל םילכ תיינקה
.תרושקת
.1
.םויה ונתוא ףיצמה עדימב לכשומ שומישל תויונמוימ תיינקה
.2
םיטקיורפו תולטמ בוליש י"ע םינוש תועוצקמב רקח תדימל תוטיש םודיק
.ל"נה תויונמוימה יתש לע םיססבתמה םינושה םימוחתב
.3

הרומ ידי לעו ,בושחימ תחנמו תילגנאה ןושלל הרומ ,ןמדלוג סיליפ ידי לע לעפומ סרוקה
.תווצכ םידבועה ירפס תיב יגוגדפ בושחימ זכרמו תודהיה תועוצקמל
םייתעש ךשמב (תודימלת 16-כ) התיכ יצח םע דחא לכ ,ליבקמב םידבוע םיחנמה ינש
.עובשב

,אמגודל .תונוש תוידומיל תולטמב תבלושמ טנרטניאב שומיש לש תויונמוימ תיינקה ,סרוקב
רפסמ ונשדקה ,התוחתפתהו תשרה לש (הנבמה רסוח ,ןוכנ רתוי ילוא) הנבמ לע ונדמלש רחאל
ריבעהלו בישהל ,בותכל תודמול תודימלתה לכשכ ,וישומישו ינורטקלא ראודל םירועיש
.תוימוקמ הצופת תומישר תונבלו תובותכ רפס להנל ,ראוד

תורעה ולביק ,םירומל ןרוגישו ןעוציב רחאלו ,םירומהמ ראודב תונוש תולטמ ולביק תודימלתה
Time On--המו CNNהמ םירמאמ ןוגכ) הרשעה רמוח ,סרוקה ךשמה לע עדימ .רזוח ראודב ןויצו
ינורטקלאה ראודב לארשי לע עדימ תלבקל תוינפ ,םיאנומשחה תרהנמ רבשמ לע Line
.תונמוזמ םיתעל תודימלתל ורבעוה ('וכו ל"וחב םידימלתמ

. (Information Literacy) עדימב לכשומ שומישל הטישה תיינקה לש בלשל ונסנכנ ,עובשה
לע תולטמ עוציב לש הנבומ ךילהת - The Big Six -כ ב"הראב העודיה הטישה תא ונצמיא
.עדימ לש תויעבל ןמוגרת ידי

םייכוניח םינעדימ ינש ,ץיבוקרב בוב ר"דו גרבנזייא קיימ 'פורפ ידי לע החתופ וז הטיש
תומש ילעב םה ויתובא ינשש ,ךילהת רייגל ללכב ךירצ םאה) התוא "ונרייג" ונאו ,ב"הראמ
.(?הלאכ

:םה היבלש תששש ,"תחתופה הישישל" Big Six-ה הכפה ךכ

.עדימ תייעב לש םיחנומב הלטמה תרדגה
.1
עדימ לש םיירשפא תורוקמ תולגל תנמ לע תוחומ רועיס שופיח תויגטרטסא
.הלטמה עוציבל םהיניבמ רתויב םימיאתמה תריחבו היעבה ןורתפל
.2
.תורוקמה ךותב עדימה יוליגו עדימה תורוקמ לש יזיפ רותיא - עדימל השיג
.3
.עדימה תורוקמ דועית ,יטנבלר הארנה עדימה גוויסו ףוסיא - עדימב שומיש
.4
עוציב יכרצל רתויב םיאתמה ןפואב ,םינושה תורוקמהמ עדימה גוזימ - הזתניס
.תירוקמה הלטמה
.5
.(Efficiency) ךילהתה תכרעהו (Efficacy) רצותה תכרעה - הכרעה
.6

לש תפתושמ האיצי ןגראל התיה הנושארה הלטמהשכ ,תודימלתה םע דחי ונינב ךילהתה תא
יתתיכ ןוידב םתוא ונמגדהו ונרדגה ,ךילהתה יבלש לכ תא ונרתיא .טרסל ה'רבח השימח
.חותפ

הלטמ ,ןוכיתה ךשמהל םירובגתו תועוצקמ לש תכרעמ תיינב לע טילחהל התיה היינשה הלטמה
ונקליח וז הלטמ עוציב ךרוצל .וז םידומיל תנש ךשמהב תודימלתה ינפל דומעתש ,תימויק
"ש" ,השיגמ "י" ,שופיחמ "ש" ,הרדגהמ "ה") "הישישה" תטישל םאתהב "הלטמ ןגראמ" תונבל
יבלש לכב בישהל היה ןהילע תויטנבלר תולאש וללכנ וב (הכרעהמ "ה" ,הזתניסמ "י" ,שומישמ
.ךילהתה

"הישישה" יבלש לכ םע םייתונמא םיטקלפ םיבשחמה ירדחבו תותיכב ,היירפסב הלתנ עובשה
.ויבלשו ךילהתל תורוכזתכ םיבלשה לכ םיבותכ םהילע תוישיא "תוינמיס" תודימלתל קלחנו
(?תורחאה תובכשה תודימלת לש ןתונרקס תא ררוענ ילוא)

,הרצק הדובע תביתכ תמישמ תודימלתה לע וליטי הבכשב םיעדמה ירומ ,םיבורקה תועובשב
Net -ב שומישה WWW-ה לע דמלנ ,ליבקמב .טנרטניאב םייוצמה תורוקמ לע תססבתמה
גישהל ידכ רפסה תיב לש WWW-ה רתאב םייוצמה םירושיקב רזעיהל דמלנ ןכו Browser
.הלטמה עוציבל יטנבלרה עדימ

תודימלתהשכ ,תילגנאב Web Magazine תביתכ ללוכה ,ח"טמ לש טקיורפב ףתתשנ הנשה ךשמהב
ןתינה עדימל ףסונב ,טנרטניאה תשרב גישהל ןתינש עדימ ךותמ תוניפהו םירמאמה תא ובתכי
.רתוי םיילנויצנבנוק תורוקממ הגשהל

.ל"הנש לש התיצחמל דע ונתוא איבי הזש םיווקמ ונא

.הווקמ ינא ,אובי דוע ךשמההbullet Description of Internet Project - Internet World 1997 - Jerusalem - June 18, 1997

bullet Big6 in Action - The Big6 in Israel - B6 enewsletter - Winter,2000

bullet What's New with the Big Six at Neveh Channah? - B6 enewsletter - March, 2001

bullet The Computer as a Research Tool - Jewish Education Leadership - Spring, 2003, pp. 37-39

bullet Personal Interviews as an Information Resource - B6 enewsletter - September, 2004

bullet Assessing Student Learning Outcomes - B6 enewsletter - March, 2005
"תחתופה הישישה" תונורקע לש ישעמה טביהל אמגוד תווהמה ,תולעפה

- "תחתופה היישישה"

- רקח תודובעל עדימ תורוקמ

- טנרטניאב םישופיח םע תינושאר תורכיה

- WWW יפד תכרעהל םינוירטרק

- הביתכ ךילהת ןגראמ - תחתופה היישישה

- טנרטניאה תשרב היגולויבב הלטמ

- טנרטניאה תשרב הימיכב הלטמ

- ס"שת - תיארקמ היפרגואיגב הלטמ

- ט"נשת - םיעדמ תלטמ

- ס"שת - היגולוקא תלטמ

- ח"טמ לש CET-LINK טקיורפ

- םלועל ביבסמ םירע רובע WWW ףד תריצי

- יטנרטניא הכונח ןודיח

- ז"נשת לולא - פ"עבשות טקיורפ

- לארשי תומחלמ ריכהל

- םילשוריב תונוכש

- םישודק תשרפ - הרות תלטמ

- עשוהי רפס - תואיקב

- םירצות - רפוש תעיקת - ע"בשות תלטמ

- 'י התיכ לש םייניבה ימי לש תידוהי הירוטסיה תלטמ

- םייניבה ימי תודלותל תורוקמ

- "םינימטיו" טקיורפ

- לארשיב םימ ילעפמ תלטמ

- סנסנרה תונמא

- תוהז - לארשי םע - "תעדימ" םוכיס תלטמ

- לארשי ץרא ידומיל תארוה יחרפל הלטמ

- תובשה קוח אשונב POWERPOINT תגצמ - אמגודל רצותppt

- Chanuka Poster a' la Big Six


- תבשקותמ הביבסב תוינויע תודובע תביתכ
.ידוסי לעה ךוניחב רמג תודובע יבתוכו יחנמל תומלתשה םוכיס
- רקחמ תודובע תביתכ ךילהתב בשחמ ימושיי

- ח"נשת ,רייא - ת"פומ סנכב האצרה ריצקת

- היפרגוילביב תביתכ יללכ

- רקחמ תדובע תביתכ ךילהתב םידעצ - הדובע בותכל םינווקתמ

- הפיח תטיסרבינוא - עדימ תוניירואל הדמול

ךברמ היא ר"ד- תינויע הדובע תביתכ תארקל םיליגרת

ךילב ןוכית - תבשקותמ תונעדימב תינכות - תשרב עדימיגד
RDN Virtual Training Suite - online tutorials designed to help you improve your Internet information literacy and IT skillsTILT - Texas Information Literacy Tutorial


FLIRT: Fairmont Library Internet Research Tutorials


Information Literacy Curriculum - Clarkstown Central School District


Center for Problem Based Learning


Project Based Learning from EDUTOPIAQuick - The Quality Information Checklist


Kathy Schrock's Assessment Rubrics


The ABC's of Web Site Evaluation


21st Century Literacies


Project Based Learning Custom Checklists


Rubistar - Tool for Creating Problem Based Learning Rubrics


CRLS Big Six Research Guide


Collaborative Learning:
Group Work and Study Teams

!תרוקיבו תובוגת ,תורעה עומשל חמשנ
ןמדלוג סיליפו רברו ןבוארל תורומש תויוכזה לכ
.ןויצע שוג ,תונבל ינרות ןוכית - הנח הוונ

2005 ,16 ץרמ :ןכדוע