תורוקמ לע תיתרוקיב הבישח
WWWב עדימ


UCLA
תיירפס ,ןאיסרג רתסא

,רברו ןבואר י"ע דבועו םגרות
הנח הוונ ס"יב

Bar Bar BarBar Bar Bar


ילעב תורוקמה לכ אל ךא ,עיצהל הברה שי
WWW ל
שיש תודוקנ המכ ךינפל .הדימה התואב הכמס ינבו ךרע
.
WWW ב עדימ תורוקמב רזעהל ךאובב לוקשלהכרעהו ןכות
?דעיה להק ימ ·
?ונכות והמו WEBה ףד תילכת והמ ·
םילולכה םירושיקו ףדב עדימה קיודמו אלמ המכ דע
·
?וב
......
תורוקמל האוושהב
WEBה רתא לש יסחיה ךרעה והמ ·
תאז הדוקנ קודבל) ?םירחא תומוקמב םייוצמה עדימה
......
(.תינ/ןרפס םע
......
םימייק (סופדב אלו סופדב) םיפסונ תורוקמ ולא
·
?הז םוחתב
......
?רתאה יפד לש יוסיכה יכיראת םהמ
· ......
?אשונה תא ףיקמ הז רתא המכ דע
· ......
?רתאב עדימה אוה ךרע לעב המכ דע
· ......

ךיראתו תורוקמ
?רתאה לש ךרועה וא רבחמה והימ ·
?הז רתא ירצוי לש תויחמומה וא תוכמסה יהמ ·
?רתאה לפטמ םהב םיאשונב רתאה ירצוי לש עדיה והמ
·
םירתאל תוסח ונתנ וא ורצי רתאל תוסח ינתונ םאה
·
?םיפסונ
......
?רתאה יפדב תומודק תועדב שוחל ןתינ םאה
·
?ףדה תריצי ךיראת והמ
·
?תשרל ףדה תאלעה ךיראת והמ
·
?ףדה ןכדועש הנורחאה םעפה יתמ
·
?ףדב םירושיקה םיינכדע המכ דע
·
םירושיק שי םאה :ףדב םירושיקה םה הכמס ינב המכ דע
·
?רחא םוקמל ורבעש םירושיק וא "םירווע"
......
?רתאב םייוצמ רתאה לש ךרועה וא רבחמה תבותכ םאה
·


הנבמ
בוציע לש םילבוקמ תונורקע פ"ע יונב ךמסמה םאה
·
?יפרג ......
יתועמשמ דיקפת םיאלממ רתאב תונמאהו הקיפרגה םאה
·
?דבלב טושיקל םישמשמ וא
......
המ תא הרורב הרוצב םיגציימ םינוקייאה םאה
· ......
?רתאה בצעמ ןווכתמש
......
?רוביחהו תויאה ,קודקדה יקוחל דמצנ רתאה םאה
·
אוה םרות םאהו רתאב תויתריצי לש דמימ שי םאה
·
?הנממ ערוג וא ותועמשמל
......
?יביטקארטניא רתאה םאה
·
?רתאב םימיאתמ שופיח יעונמל רושיק שי םאה
·
טנרטניאב עדימ ףד תכרעהל ספוט


עדימיגד רתאמ עדימ תכרעה


הפיח תטיסרבינוא סרוקמ עדימ תכרעה

Evaluating the Quality of Information on the Internet: a Checklist


The Internet Detective - The Good, The Bad and the Ugly on the Web


Kathy Schrock's Guide for Educators - Critical Evaluation of the Web - Resources


Evaluating Websites for Educational Uses: Bibliography and Checklist


Better Read That Again: Web Hoaxes and Misinformation


Teaching Information Evaluation Skills


RDN Virtual Training Suite - a set of free online tutorials designed to help students, lecturers and researchers improve their Internet information literacy and IT skills.Home
הנח הוונל


ו"סשת ,לולא


ןוליג תצובק לש ©יטמוטואה ריממה י"ע רמוה